Algemene Voorwaarden

Artikel 1: definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere levering van Kevinsalcedo aan een wederpartij. Eventuele inkoopvoorwaarden van een wederpartij worden nadrukkelijk verworpen in de rechtsverhouding tussen voornoemde partijen. Voorts wordt in deze voorwaarden verstaan onder:

I. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon h.o.d.n. Kevinsalcedo, die volledig zelfstandig of in samenwerking met partners in opdracht van één of meerdere opdrachtgever(s) een opdracht of opdracht(en) uitvoert voor bepaalde of onbepaalde tijd. Of de partij die software – soms onder licentie – beschikbaar stelt aan opdrachtgever;

II. Opdrachtgever: de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die één of meerdere opdracht(en) geeft aan opdrachtnemer om werkzaamheden voor bepaalde of onbepaalde tijd te verrichten en/of de partij die één of meer softwareproduct(en) van opdrachtnemer – soms onder licentie – afneemt, althans (eind)gebruikt, althans heeft geregistreerd en/of de partij die hosting van opdrachtnemer afneemt;

III. Licentie- of onderhoudsovereenkomst: de bijzondere bepalingen die tussen opdrachtnemer en één of meer opdrachtgevers geldt ten aanzien van het (eind)gebruik van door opdrachtnemer geleverde (maatwerk) technologie, althans technologie waarop opdrachtnemer één of meer licenties van toepassing heeft verklaard, althans technologie die door opdrachtnemer aan opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld; IV. Koop op afstand: een overeenkomst die tussen opdrachtnemer en één of meer opdrachtgevers wordt gesloten in het kader van de levering van één of meerdere product(en) en/of dienst(en) en waarbij partijen niet in één en dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Artikel 2: toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van opdrachtnemer aan een wederpartij, alsmede iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer(s) met één of meerdere opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk én voorafgaande aanvaarding is afgeweken.

Artikel 3: offertes

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn altijd exclusief wettelijk belastingen, tenzij anders is aangegeven. In de offerte genoemde bedragen dienen uitsluitend ter indicatie, derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend voor zover niet anders is vastgelegd. Een offerte is volledigheidshalve op basis van een vrijblijvend aanbod van opdrachtnemer jegens opdrachtgever.

Artikel 4: natuurlijke persoon

Indien opdrachtgever een natuurlijke persoon betreft, welke niet handelt in de hoedanigheid van een onderneming, noch een zelfstandig beroep, is deze gehouden opdrachtnemer hiervan voor het sluiten van de wederkerige overeenkomst op de hoogte te stellen. In het bijzonder zijn in dit geval de wettelijke bepaling voor consumenten van toepassing te herleiden in dwingende wet- en regelgeving (art. 7:5 BW e.v.). Het staat opdrachtnemer vrij te bepalen of laatstgenoemde een opdracht zal aanvaarden of zal weigeren, gelet op de vrijblijvendheid zoals genoemd in art. 3. Voor weigering geldt derhalve in bijzonder geen motiveringsverplichting van opdrachtnemer jegens opdrachtgever.

Artikel 5: uitvoering

Uitvoering van iedere door opdrachtnemer aanvaarde opdracht zal geschieden conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en ervaring uitvoeren. Indien er voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat hiervoor instemming van opdrachtgever is vereist.

2. Indien deze derden betreft; een in Nederland ingeschreven bedrijf, freelancer en/of zelfstandig beroep, geldt gedurende de periode dat deze derden opdracht heeft werkzaamheden en/of diensten voor de opdrachtgever te verrichten, dat deze opdracht door opdrachtnemer is gegeven namens opdrachtgever en dat deze derden rechtstreeks – zonder tussenkomst van opdrachtnemer – met opdrachtgever contacten onderhoud en eventueel rechtstreeks nadere opdrachten van opdrachtgever aanvaardt.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige aanlevering van alle gegevens en wensen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst: a. Indien de voor de uitvoering van overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten; b. Uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening te brengen comfort het op dat moment geldende tarief van opdrachtnemer; c. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor enige schade, van welke aard ook, ontstaan, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar direct kenbaar hoorde te zijn.

4. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van een volgend onderdeel opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtnemer mag voorafgaande de uitvoering van de opdracht een betaling verlangen om de opdracht te doen starten, maar ook tussentijdse betaling verlangen om te continueren. Wanneer aan deze voorwaarden niet kan of zal worden voldaan is opdrachtnemer bevoegd de opdracht (tijdelijk) op te schorten tot wel aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

5. De opdrachtnemer is vrij in het bepalen van een – eventueel – vooraf te betalen honorarium voor financiële zekerheid.

6. Ten tijde van het actief zijn van de geleverde software- en/of digitale omgeving(en) aan opdrachtgever, is deze ter bescherming van opdrachtnemer haar intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op het geleverde verplicht werkzaamheden welke hierop betrekking hebben, bij opdrachtnemer onder te brengen.

Artikel 6: duur van de verbintenis

Iedere wederkerige verbintenis tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de overeenkomst bij ten minste aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van iedere contractperiode met inachtneming van artikel 6 van deze algemene voorwaarden:
1. Opdrachtnemer staat in het recht bij vroegtijdig ontbinden van de overeenkomst de reeds gemaakte kosten, plus zevenhonderd euro in rekening te brengen. Eventuele resterende periodes zoals overeengekomen in bijzondere bepalingen van een licentie- of onderhoudsovereenkomst worden onverwijld invorderbaar.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
a. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer bij ten minste een aangetekend schrijven in gebreke te stellen;
b. Indien opdrachtgever de opdrachtnemer overeenkomstig art. 6 lid 2 sub a in gebreke stelt is opdrachtnemer gehouden tot een maximale schadevergoeding overeenkomstig art. 11 van deze algemene voorwaarden;

3. Overeenkomsten betreffende opdrachten die naar hun aard een onbepaalde doorlooptijd hebben, gedacht wordt aan opdrachten waarbij geen looptijd is opgenomen in de overeenkomst worden geacht te zijn beëindigd op het moment dat opdrachtnemer, een product en/of dienst heeft geleverd en de gelden hiervoor door opdrachtgever zijn voldaan en/of een betalingsregeling met opdrachtgever is overeengekomen;

4. De minimale looptijd voor producten en/of diensten die worden geleverd o.b.v. een licentie- of onderhoudsovereenkomst betreft;
a. 1 jaar voor onderhoudsovereenkomst;
b. 1 jaar voor licentie overeenkomst van software.

5. Wanneer binnen de minimale looptijd genoemd in art. 6 lid 4 sub a of b toch tot ontbinding van de overeenkomst wordt overgegaan door opdrachtgever, dan is opdrachtgever gehouden de openstaande kosten tot het einde van de minimale looptijd te voldoen in overeenstemming met art. 6 lid 4 sub a of b jo. art. 6 lid 1 benoemde kosten.

6. Mocht de opdrachtgever ontbinden buiten de termijn genoemd in 6 lid 4 sub a, terwijl het geleverde in overeenstemming met art. 5 lid 6 nog wel in gebruik is, althans geregistreerd is, dan dient opdrachtgever de software middels aangetekend schrijven te deactiveren en alle geleverde software – waarop het auteursrecht van opdrachtnemer rust – verzegeld te retourneren. Deactiveren kan slechts uitsluitend (mogelijk tegen betaling) door opdrachtnemer worden uitgevoerd ter bescherming van zijn auteurs- en intellectuele eigendomsrechten.

7. Opdrachten, waarbij opdrachtgever in gebreke is gebleven met het overmaken of gedeeltelijk over te hebben gemaakt van een factuurbedrag, dienen te zijn beëindigd op het moment dat er een onherroepelijk eindoordeel (vonnis) is gevolgd of op het moment dat de procedure anderszins wordt beëindigd.

Artikel 7: wijziging overeenkomst
Een overeenkomst kan uitsluitend in onderling overleg onder de volgende voorwaarden worden aangepast/gewijzigd:
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld en:
a. het tijdstip van voltooiing van uitvoering daardoor wordt beïnvloed, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan spoedig als mogelijk op de hoogte stellen;
b. de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever
hierover tevoren inlichten;
c. een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8: eenzijdige ontbinding
1. Opdrachtnemer, alsmede opdrachtgever hebben het recht iedere overeenkomst onverwijld op te zeggen, zolang deze algemene voorwaarden in acht
worden genomen. Bij een eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever zijn in ieder geval vorderingen van opdrachtnemer
onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
a. Na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis genomen omstandigheden, welke goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting kan en/of zal voldoen;
b. Indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevraagd heeft een redelijk voorschot te betalen dan wel zekerheid heeft te stellen en de betaling/zekerheid uit blijft dan wel onvoldoende blijkt te zijn;
c. Indien de door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn;
d. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt;
e. Indien de naleving van de overeenkomst binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden gevergd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij zal gehouden tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever;
f. Indien opdrachtgever aangeeft de opdracht te willen beëindigen.
2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst per omgaande op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding, gemaakte kosten, alsmede de benoemde kosten in artikel 6 lid 1, alsmede alle nodig te maken kosten te vorderen.

Artikel 8A: NDA-clausule
Alle in het kader van de opdracht door partijen uitgewisselde gegevens – van welke aard dan ook – dienen uitsluitend voor het doel waarvoor deze worden verstrekt. Partijen verklaren derhalve geheimhouding jegens enige derden die niet is betrokken bij de opdracht ter zake alle verkregen informatie in verband staande met of nodig voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9: honorarium en betaling
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Ter volledigheid bedraagt het honorarium per gewerkt uur vijfentwintig euro.
2. Indien opdrachtnemer een vast honorarium met opdrachtgever overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium indien zich stijgingen in de kantoorkosten, lonen of alle denkbare kosten met betrekking tot de opdracht voordoen;
a. indien de verhoging van het honorarium meer dan vijftig procent bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
b. indien vertragingen ontstaan in de aanlevering van gegevens door de opdrachtgever, kan opdrachtnemer bij een vooraf vastgesteld bedrag desondanks haar hierdoor ontstane extra werkzaamheden per tijdseenheid á vijfentwintig euro per uur bij opdrachtgever in rekening brengen.
c. indien opdrachtnemer extra kosten maakt – waaronder begrepen maar hiertoe niet beperkt – de kosten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, start- en administratiekosten, reis- en brandstofkosten, worden deze aan de opdrachtgever doorberekend.
3. Betaling dient uiterlijk te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigd bedrag op een bank- of girorekening van opdrachtnemer. Blijft betaling binnen voornoemde periode uit:
a. krijgt opdrachtgever tot maximaal driemaal een herinnering toegezonden;
b. kan per herinnering administratieve kosten á vijfentwintig euro in rekening worden gebracht;
c. is opdrachtgever zonder dat enige schriftelijke in gebreke stelling is vereist van rechtswege in gebreke en verzuim;
d. is opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbaar bedrag de wettelijke rente verschuldigd;
e. behoudt opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht onverwijld op te schorten en eventuele opdrachten aan derden, namens opdrachtgever te beëindigen of op te schorten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van deze derden tegenover opdrachtgever;
f. behoudt opdrachtnemer het recht zijn producten en/of diensten te blokkeren, totdat er een feitelijke betaling door opdrachtgever is ontvangen. Wanneer een betaling later plaats zal vinden, zal dit geen vertragende werking hebben op de ingangsdatum van een licentie- of onderhoudsovereenkomst;
g. behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar diensten en producten op te schorten en tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever en onverminderd het recht alle kosten – minimale looptijd hierbij inbegrepen – voor haar producten, diensten en rechten in rekening te brengen;
h. behoudt opdrachtnemer het recht om door opdrachtgever gedane betalingen steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rentes en kosten toe te laten komen, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
i. behoudt opdrachtnemer het recht op reclame en kan opdrachtnemer revindiceren. Inroeping van het recht van reclame zal door opdrachtnemer geschieden door middel van een schriftelijke verklaring, binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden;
j. behoudt opdrachtnemer het recht op retentie en eventuele ter beschikking gestelde zaken van opdrachtgever onder zich te houden, zolang de vordering niet is voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is vanaf het moment dat buitengerechtelijke maatregelen dienen te worden genomen, de opdrachtgever de incassokosten volgens het aanbevolen tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) verschuldigd. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.

Artikel 11: aansprakelijkheid en overmacht
1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer is beperkt tot een maximum bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, doch gemaximeerd op een bedrag niet hoger dan de aanneemsom van de opdracht. Om tot een berekening te komen dient het honorarium voor de uitvoer van de desbetreffende overeenkomst naar het aantal gewerkte tijdseenheden te worden berekend. Indien de schade hoger is dan het maximaal uit te keren bedrag, zal niet tegenstaande deze hogere schade niet tot een hogere vergoeding over kunnen worden gegaan.
3. Mocht opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen – maar niet beperkt – ziekte van werknemers, computerstoringen en van daarmee samenhangende apparatuur, verkeersfiles, onjuiste en/of incompleet verstrekte gegevens aan opdrachtnemer:
a. worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is de overeengekomen verplichtingen na te komen, zonder dat zij in gebreke of verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever en zonder dat zij kan worden gehouden tot enige schadevergoeding;
b. heeft opdrachtgever het recht, de overeenkomst dienovereenkomstig geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang op te zeggen;
c. heeft opdrachtnemer het recht, tot op dat moment gemaakte kosten verschuldigd, te berekenen naar het honorarium á vijfentwintig euro per uur maal het gewerkt aantal tijdseenheden door opdrachtnemer.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen voor ontwikkeling websites en platformen
1. Een concept biedt geen uitdrukkelijke garantie op het daadwerkelijke eindresultaat, maar schetst slechts een grove indicatie van het gewenste eindresultaat. Gedurende de ontwikkeling behoudt opdrachtnemer het recht aanpassingen te verrichten in het concept die nodig zijn voor een kwalitatief eindproduct in overeenstemming met art. 12 lid 2.
2. De inhoud c.q. content van een website of een platform is geheel voor verantwoording van de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van een aan opdrachtgever geleverde website en/of platform. Indien zich de situatie zich voordoet dat opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever fotomateriaal dient te plaatsen, welke openbaar beschikbaar is in de vorm van stockfotografie, en/of royalty free materiaal geldt dat dit materiaal wordt geplaatst onder de verantwoording van opdrachtgever, alsmede opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaart van enige aansprakelijkheid, noch schadeclaim van enig rechthebbende.
3. Opdrachtgever verklaart middels een zogeheten beheersysteem uitdrukkelijk geen materiaal te plaatsen dat bij wet is verboden.
4. Opdrachtgever is jegens (derden) rechthebbende aansprakelijk voor enige inbreuk op een recht van deze (derden) rechthebbende en vrijwaart opdrachtnemer derhalve van enige schadeclaim ten gevolge van overtreding.
5. Een eindproduct, behoudens een marketingdienst, wordt geleverd conform een garantie en dient te beschikken over de eigenschappen zoals tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
a. Opdrachtnemer geeft een gelimiteerde garantie op het geleverde van zes maanden, behoudens opdrachtgever zelfstandig wijzigingen heeft aangebracht in het geleverde, alsmede derde – anders dan opdrachtnemer – opdracht heeft gegeven wijzigingen aan te brengen in het geleverde. Wijzigingen uitgevoerd door een partij anders dan opdrachtnemer doet de garantie onverwijld vervallen zonder recht op schadevergoeding.
b. Binnen de termijn zoals vervat in art. 12 lid 5 sub a zal opdrachtnemer eventuele onvoorziene problemen in het geleverde oplossen op voorwaarde dat deze zijn ontstaan door een doen of nalaten aan de zijde van opdrachtnemer.
c. Gebreken ontstaan door een aanpassing in de software van derden komen niet voor kosteloos herstel in aanmerking.
6. Op het geleverde eindproduct door opdrachtnemer berust het Nederlands auteursrecht. Het auteursrecht is nimmer overdraagbaar, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen.
7. Het eigendomsvoorbehoud blijft bij opdrachtnemer, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen.
8. Een inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht van opdrachtnemer, alsmede het reproduceren, kopiëren, verspreiden of doorverkopen van door opdrachtnemer geleverde eindproducten levert een recht op schadevergoeding ex. 6:162 BW voor opdrachtnemer jegens opdrachtgever.
9. Het exclusief recht op registratie van door opdrachtnemer vervaardigde eindproducten blijft voorbehouden aan opdrachtnemer, alsook het recht tot registratie bij de BBIE, alsmede BBTM en/of eventuele andere hiertoe bevoegde (internationale) organisaties en/of instanties.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen voor (online) marketing
1. Diensten in de zin van online (zoekmachine) marketing worden geleverd op basis van een inspanningsverplichting van opdrachtnemer.
2. Er geldt ter zake de diensten zoals vervat in art. 13 lid 1 geen garantie betreffende het resultaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Bijzondere bepalingen voor Hosting
1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder toestemming van opdrachtgever hosting onder te brengen bij een derden, waarbij de minimale looptijd in beginsel één jaar betreft, welke telkens met éénzelfde periode stilzwijgend zal worden verlengd, wanneer opzegging niet uiterlijk twee maanden voor het vervallen van de lopende termijn aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt, althans in ieder geval de periode dat opdrachtgever het geleverde door opdrachtnemer in gebruik heeft.
2. Gedurende de periode dat in de eerste volzin van art. 14 lid 1 van deze voorwaarden hosting wordt gebruikt door opdrachtgever, geldt hierbij dat deze rechtstreeks – zonder tussenkomst van opdrachtnemer – is overeengekomen, alsmede de verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze dienst ligt bij deze derden.
3. Indien er gedurende de periode van hosting door deze derden een back-up wordt gemaakt, geldt hierbij dat opdrachtnemer deze back-up gemaximeerd éénmaal per jaar kosteloos kan verkrijgen én op verzoek van opdrachtgever aan laatstgenoemde beschikbaar kan stellen.
4. Niettegenstaande het bepaalde in art. 14 lid 3 van deze voorwaarden geldt voor opdrachtgever een inspanningsverplichting om met enige regelmaat zelf een back-up te maken.
5. Betreffende de kwalitatieve eisen, alsmede de uptime garantie gelden ter zake hosting de algemene bepalingen van de betreffende HSP (Hosting Service Provider), althans gelden in ieder geval de bepalingen die binnen het maatschappelijk verkeer als redelijk kunnen worden bemerkt.
6. Betreffende de specificaties van de hosting geldt dat de ter beschikking gestelde ruimte, alsmede het datagebruik afhankelijk is van de pakketkeuze van opdrachtgever, voorts geldt ter zake de pakketkeuze dat datagebruik van een voorgaande periode niet overdraagbaar is naar een nieuwe periode, alsook niet gebruikte bandbreedte kan worden doorverkocht.
7. Indien opdrachtgever reeds bij aanvang van de opdracht over eigen hosting beschikt, geldt dat de opdrachtgever de zorg draagt voor een correcte aansluiting ter zake de compatibiliteit met het door opdrachtnemer te leveren. Opdrachtnemer levert op basis van de thans van kracht zijnde specificaties, althans de specificaties die aan opdrachtnemer door opdrachtgever zijn kenbaar gemaakt. Indien tussentijds van HSP (Hosting Service Provider) wordt overgestapt door opdrachtgever, zijn eventuele migratiekosten, alsmede kosten ontstaan door de migratie voor rekening van opdrachtgever, alsmede vindt een dergelijke migratie plaats onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Artikel 15: Bevoegdheid én verklaring voor recht
1. Partijen zullen zich er te allen tijde voor inspannen bij geschillen om tot een oplossing te geraken buitenrechte.
2. Opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting middels mediation een eventuele procedure te voorkomen.
3. In geval van geschillen die niet buitenrechte kunnen worden beslecht én waarbij de wederpartij van opdrachtnemer niet kan worden aangemerkt als consument, geldt dat de Nederlandse rechter is bevoegd in het arrondissement te Rotterdam.
4. Partijen verklaren deze voorwaarden geldig en geven aan deze nimmer in de toekomst te zullen betwisten.